Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

1. Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní a dodací podmínky (dále jen „OP") upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi prodávajícím  a kupujícím.

 Prodávající je podnikatelem, jehož předmětem činnosti je zejména koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (dále jen „prodávající").


Kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která s kupujícím vstoupila nebo vstupuje do smluvního vztahu jako nepodnikatel a zároveň jako kupující dle kupní smlouvy, nebo jako smluvní strana závazkového vztahu, který se svým obsahem podobá kupní smlouvě.


Smlouvou se dle těchto OP rozumí kupní smlouva, nebo závazkový vztah, který se svým obsahem podobá kupní smlouvě.

 

2. Uzavření smlouvy

Reklamní, katalogové, internetové nebo jiné obecné nabídky, které zhotovitel písemně zašle nebo ústně sdělí objednateli, jsou nezávazné. Závazky ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vznikají teprve poté, co je kupujícímu doručeno potvrzení jeho objednávky prodávajícím, které bude obsahovat specifikaci objednaného zboží, jeho cenu a potvrzení závazku prodávajícího zboží kupujícímu za specifikovanou cenu dodat.

 

Smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující se zavazuje sjednanou kupní cenu zaplatit prodávajícímu.

 Změny nebo dodatky smlouvy musí být učiněny mezi stranami v písemné podobě,

Pokud tyto OP vyžadují písemnou formu, je písemná forma dodržena mimo jiné i prostředky e-mailové komunikace nebo faxem.


 

3. Cenové a platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu za objednané zboží některým ze způsobů uvedených v těchto OP.

a) Platba kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu před dodáním zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet, který mu bude prodávajícím sdělen při potvrzení obj.

b) Dobírka. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží od přepravce.

 
                  

                                 4. Dodání zboží

 

V případě, že zboží máme skladem (položka označená „skladem“), vyexpedujeme ho bez zbytečného odkladu nejpozději do 3-5 pracovních dnů po přijetí objednávky. V případě platby převodem na účet platí tato lhůta až po připsání peněz na náš účet. Pokud zboží skladem nemáme, okamžitě jej objednáme u našeho dodavatele. K předání zboží přepravci pak dojde obvykle do 5-7 pracovních dnů po objednávce. V období listopad-prosinec může dojít vzhledem k předvánočnímu vytížení dodavatelů, přepravních firem i našeho obchodu k prodloužení dodací lhůty až na 7-14 pracovních dnů. V případě problému s dostupností některého zboží u našeho dodavatele budete informováni o prodloužení dodací lhůty.

Skladová dostupnost je pouze informativní, mění se každou minutu a není vždy možné zaručit, že v okamžiku potvrzení objednávky bude zboží stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. Děkujeme za pochopení.

 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží prostřednictvím smluvního přepravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném dokumentů, který mu bude přepravcem k potvrzení převzetí zboží předložen. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a zboží samotného a v případě závad tyto oznámit přepravci a zapsat na předávací doklad.

 Kupující se zavazuje zboží od smluvního přepravce převzít v dohodnutém termínu. V případě, že kupující zboží od přepravce nepřevezme, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu vynaloženou prodávajícím na přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 15 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícího k její úhradě.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Kupující, který hodlá využít svého práva od smlouvy odstoupit, je povinen od smlouvy odstoupit písemnou formou a kontaktovat prodávajícího za účelem dohody o způsobu vrácení zboží. Zboží, které kupující po odstoupení od smlouvy vrací prodávajícímu, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno do místa podnikání prodávajícího s kopií dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši kupující. Kupní cenu prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů poté, co mu bude vráceno zboží dle těchto OP.

 Kupující i prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy.

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.

6. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje sdělené prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek http://www.all-unico.cz, a to ať již přímo prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jakýmkoliv následným komunikačním prostředkem, jsou určeny k elektronickému zpracování. Zákazník tímto dává prodávajícímu jakožto správci a dalším třetím osobám určeným prodávajícím, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem dodržení smluvních ujednání, řádného plnění této smlouvy, provádění průzkumů a sběru statistických dat s cílem informování zákazníka o dalších obchodních nabídkách prodávajícího a jeho partnerských společností. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou až do odvolání

  

7.  Závěrečná ustanovení

Veškeré závazky vyplývající ze smluvních vztahů mezi kupujícím a prodávající se řídí OP a českým právem.

Kupující a prodávající se zavazují řešit případné spory smírně, v případě, že nebude smírné řešení sporu možné, jsou pro řešení takových sporů příslušné české soudy.

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků zároveň sloužit jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.

 

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu na emailovou adresu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

 

   
 
 
Nákupní košík
Počet položek: Prázdný

Celková cena: 0,- Kč

 
 
Rychlý kontakt

ALL-UNICO spol. s r.o.
Plzeňská 442/209
150 00 Praha 5

Tel: +420 777 793 580
 

IČ: 251 28 884

   
 
 
 
Důležité odkazy
Proč nakupovat u nás?
  • Osobní přístup k vám
  • Expedujeme do 48h
  • Rádi vám poradíme
  • Možnost osobního odběru
Copyright © 2011 ALL-UNICO spol. s r.o.
Powered and created by E-WORKS :: web studio
XHTML 1.0 | CSS 2

E-WORKS - web studio